තාප සංවහනය


චලනය විය හැකි අණු සහිත මාධ්‍යයක් තුල රත්වූ වස්තුවක් තබා ඇතිවිට එම මාධ්‍යය අණු රත් වූ වස්තුව කරා පැමිණ රත් වූ
වස්තුවෙන් ඉවතට තාපය ගෙනයාමේ ක‍්‍රියාවලිය තාප සංවහනය නම්වේ.


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment