ජීවිතයට යමක්!!!!මාගේ කෝපය සංරක්ෂණය කර ගත හැකි එකම උතුම් පාඩම තිත්ත අත්දැකීම් ආශ්‍රයෙන් මා උගෙන තිබෙනවා.අපතේ යන තාපය සංරක්ෂණය කර ගෙන ඉන් වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් ශක්තියක් ලබා ගත හැකිවා සේම අපගේ කෝපය ,මනා ලෙස සංරක්ෂණයකරට ගැනීමෙන් මුළු මහත් ලෝකයම චලනය කල හැකි ශක්තියක් අපට ජනනය කරගත හැක..”----ගාන්ධි 


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment