ඇත්තටම සූර්ය පැනල වැඩ කරන්නෙ කොහොමද?


ඇත්තටම සූර්ය පැනල වැඩ කරන්නෙ කොහොමද?01.සූර්ය පැනල කියන්නෙ අත්තටම මොකක්ද...?

  •    සූර්ය පැනල කියන්නෙ අත්තටම අපිට එදිනෙදා ජීවිතයෙ වැඩ කටයුතු පහසු කරන විදුලිය නැමති බලය උත්පාදනය කරන ක්‍රම වලින් එකක් ය.
  •  සූර්යබල පුවරුවක් ඇත්ත වශයෙන්ම photovoltaic cells ලෙස හඳුන්වන බොහෝ කුඩා ඒකක වලින්  තැනූ උපකරණයකි


02.සූර්ය කෝශ (photovoltaic cells) කියන්නෙ මොනවටද....?
  සූර්ය පැනලයකින් සූර්ය කෝශයක් විශාල කර දැක්වීමක්
  සූර්ය පැනලයකින් සූර්ය කෝශයක් විශාල කර දැක්වීමක්

  •        අත්ත වශයෙන්ම සරල විවහාරයෙ සූර්ය කෝශ ලෙස හදුන්වන්නෙ ඉහත කී photovoltaic cells  ම වෙ

  • "Photovoltaic" මෙම වචනයෙ තේරුම නම් "සූර්ය ශක්තිය විදුයුත් ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීම" යන්නයි

 03.සූර්ය පැනල හදන්නෙ කොහොමද....?

  සූර්ය පැනලයක් සදහා සූර්ය කෝශ ශ්‍රේණිගතව හා සමාන්තර ගතව සම්බන්ද කරන්නා ආකාරය
  සූර්ය පැනලයක් සදහා සූර්ය කෝශ ශ්‍රේණිගතව හා සමාන්තර ගතව සම්බන්ද කරන්නා ආකාරය


 • සූර්ය පැනලයක් නිර්මාණය කරන්නෙ සූර්ය කෝශ විශාල ප්‍රමාණ්යක් ශ්‍රේණිගතව හා සමාන්තර ගතව සම්බන්ද කිරීම මගිනි


   04.ඇත්තටම මෙ සූර්ය පැනල වල විද්යාත්මක පසුබිම මොන වගෙද.....?

   ආලෝකයේ අංශු මඟින් පරමාණුවල අති ඉලෙක්ට්රෝන බිඳ දැමීම
   ආලෝකයේ අංශු මඟින් පරමාණුවල අති ඉලෙක්ට්රෝන බිඳ දැමීම
   •      සූර්යාගෙ සිට පෘතුවියට පමිනෙන සූර්ය කිරණ වල අඩන්ගු ෆෝටෝන හෝ ආලෝකයේ අංශු මඟින් පරමාණුවල අති ඉලෙක්ට්රෝන බිඳ දැමීම සිදු කරයි.
   • එමගින් ඇතිවන නිදහස් ඉලෙක්ටෝන මගින් විද්යුතයක් උත්පේරනය වේ  05.සුර්ය පැනලයක ඇති සූර්ය කෝශ පිලිබද ගබුරින් කරුනු විශ්ලේශනය කරමු.


  • සෑම කෝශ කොටසකම සිලිකන් අර්ධ-සන්නායක කොටස් 2 බැගින් අන්තර්ගත වේ 
  • එනම් සිලිකන් n වර්ගයේ කොටසක් සහ සිලිකන් p වර්ගයේ කොටසක් බැගින් අන්තර් ගත කර ඇත
  • මෙය වැඩ කිරීමට,  කෝශ විද්යුත් ක්ෂේත්රයක් පිහිටුවිය යුතුය. ප්රතිවිරුද්ධ ඪ්‍රැව නිසා ඇතිවන චුම්භක ක්ෂේත්රයක් මෙන්, විද්යුතයත් වශයෙන්  එකිනෙකට විරුද්ධ ආරෝපණ ඇති වන විටදී විද්යුත් ක්ෂේත්රයක් ඇතිවේ. 
  • නිශ්පාද්කයන් මෙම ක්‍රියාවලිය ඉටුවීම සදහා පහත ක්‍රියා මාර්ග අනුගමනය කරයි
  • සිලිකන් ඉහළ ස්ථරයට ෆොස්ෆරස් එකතු කරයි. එම ස්තරයට අමතර ඉලෙක්ට්රෝන එකතු කිරීම, සෘණ ආරෝපණයක්  එකතු කරයි. මේ අතරතුර පහළ ස්ථරයට බෝරෝන් මාත්රනයක් කරනු ලැබෙනු ඇත. එමඟින් ඉලෙක්ට්රෝන ගණන අඩු හෝ ධන ආරෝපණයක් ලැබේ. මෙම සියල්ල සිලිකන් ස්ථර අතර සන්ධිස්තලයේ විද්යුත් ක්ෂේත්රයක් දක්වා එකතු වේ. අනතුරුව, හිරු එළියෙන් ඇති ෆෝටෝනයක් ඉලෙක්ට්රෝනයකින් තොරව ස්පර්ශ වන විට, විද්යුත් ක්ෂේත්රයේ සිලිකන් හන්දියෙන් එම ඉලෙක්ට්රෝනය තල්ලු කරනු ඇත.එමගින් දාරාවක් ඇතිවෙයි
  • කෝශයේ පැතිවල සන්නායක තහඩු මගින් ඉලෙක්ට්රෝන එකතු කර ඒවා වයර්වලට මාරු කරයි. ඉන් පසු ඉලෙක්ට්රෝන සන්නායක කම්බි තුලින් ගලා යයි


                                                                                                                       -Navod Rashmika-
                                                                                                                              2016 A/L
  Share on Google Plus
   Blogger Comment
   Facebook Comment